Privacyverklaring

BOWENTHERAPEUT.NL Paul van Holsteijn 

PRAKTIJK VOOR NATUURGENEESKUNDE Markiezenhof 26  615LL  Ede

pvh@bowentherapeut.nl     06 -12 40 08 79

PRIVACY VERKLARING

Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de gehele EU een nieuwe data- en privacywetgeving, General Data Protection Regulation (GDPR). Deze staat in Nederland bekend als Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) komt hiermee te vervallen. In het kader van de AVG is deze privacyverklaring op de website geplaatst. Wanneer u in deze praktijk een therapie-traject aangaat, verklaart u dat u op de hoogte bent van de tekst op deze pagina, en hiermee akkoord gaat.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoekers, transacties, diensten en overeenkomsten met BOWENTHERAPEUT.NL, praktijk voor natuurgeneeskunde, gevestigd aan Markiezenhof 26, 6715 LL te Ede, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Paul van Holsteijn, te bereiken via pvh@bowentherapeut.nl

AVG in deze praktijk – de hoofdlijnen 

• Doeleinden van gebruik: In deze praktijk worden door uw therapeut bepaalde gegevens* van u verwerkt. Wanneer er behandelingen worden overeengekomen dan wordt hiervoor nog een aparte behandelovereenkomst opgemaakt (zie ‘tarief en praktijkinfo’ op de website). Deze noodzakelijkheid heeft tot doel om de dienst, behandeling, dossierverplichting en de financiële afhandeling correct te laten verlopen. Er worden in principe géén persoonsgegevens of persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan genoemde verwerkt of uitgewisseld met derden. Uw gegevens zijn goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw gegevens kennen een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar. * Gegevens die kunnen worden opgeslagen (afhankelijk van het doel) zijn: contactgegevens, persoonsgegevens, anamnese, alle behandeldata met aantekeningen over de behandeling en bevindingen. Wanneer van toepassing worden ook gegevens opgeslagen of gedeeld die – na uw expliciete toestemming – zijn verkregen bij, hetzij nodig zijn voor andere zorgverleners, of bij waarneming van de praktijk.

• U als betrokkene heeft het recht tot inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of geheel te verwijderen indien u geen klantrelatie (meer) met BOWENTHERAPEUT.NL wilt onderhouden. U dient het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering schriftelijk (e-mail mag ook) in te dienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, wordt u verzocht om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Binnen vier weken zal uw verzoek worden gehonoreerd, tenzij anders overeengekomen.

AVG in deze praktijk – nader uitgewerkt 

1. Uw persoonsgegevens in onze administratie

 2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier

 3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult.

 4. Uw gegevens op de nota

 5. Privacy in de correspondentie 

6. Privacy in de wachtkamer 

7. Beveiliging digitale gegevens.

1. Uw persoonsgegevens in onze administratie

• BOWENTHERAPEUT.NL is verplicht om vast te stellen dat de opgegeven identiteit overeenkomt met de werkelijke identiteit. Daartoe toont u ons uw ID-kaart, paspoort of rijbewijs. 

• Om voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw ziektekostenverzekering in aanmerking te komen worden er op uw nota uw persoonsgegevens en verzekeringsgegevens vermeld. Dit is de reden waarom wij deze gegevens bij u opvragen. • Uw persoonsgegevens staan in uw dossier (zie punt 2). • Een kopie van elke nota wordt in een beveiligde kast bewaard (zie punt 4). 

2. Uw persoonlijke gegevens in een dossier 

• BOWENTHERAPEUT.NL is door de beroepsorganisaties, zorgverzekeringen en wetgeving (WGBO) verplicht een registratie en dossier bij te houden van uw persoonsgegevens en uw medische gegevens. Alleen uw therapeut heeft toegang tot deze gegevens.

• Dit dossier bevat de persoonlijke, handgeschreven aantekeningen van elke sessie door de therapeut. Het dossier wordt bewaard in een afsluitbare kast waar alleen uw therapeut toegang tot heeft.

• Uw dossier kent een wettelijk bewaartermijn van 20 jaar (vanaf de laatste behandeling).

 • U heeft recht op inzage, aanpassing en (gedeeltelijke) verwijdering van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad en dit past binnen “goed hulpverlenerschap”. 

• Uw therapeut valt onder het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim is de plicht om te zwijgen over feiten en gegevens, die bij het uitoefenen van het beroep bekend raken. Het wordt ook wel zwijgplicht genoemd. Slechts pas na uw schriftelijke toestemming kunnen bepaalde gegevens met derden gedeeld worden.

• U bepaalt zelf of het verstandig is of informatie uit het dossier aan derden kan worden doorgegeven. Over de wenselijkheid daarvan kunt u hulp en advies inwinnen bij uw therapeut. 

• Er bestaan situaties waarin het beroepsgeheim kan worden doorbroken. Sinds 2013 zijn alle hulpverleners verplicht de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. 

• De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van uw therapeut. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Indien BOWENTHERAPEUT.NL vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens dan gebeurt dit alleen met uw expliciete toestemming.

DERDE PARTIJEN

Met derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens, heeft BOWENTHERAPEUT.NL een verwerkersovereenkomst opgesteld. Hierin staat vastgelegd dat ook deze partijen zorgvuldig omgaan met uw privacy. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de waarnemer.

3. Uw persoonlijke gegevens bij betaling van een consult. 

• U rekent elke sessie per keer af, hiervoor ontvangt u een factuur. 

• In overleg kan een aantal behandelingen op éen factuur worden geplaatst. 

• Een betaling via een (eenmalige) overschrijving per bank vermeldt uw naam op de afschriften hierdoor komt uw (achter-)naam in de financiële administratie voor. Bij controle kan de belastingdienst hierdoor deze gegevens tegenkomen. 

4. Uw gegevens op de nota 

• Voor elke sessie ontvangt u een factuur. Wilt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling, dan wil uw ziektekostenverzekering een aantal gegevens van u op de factuur terugzien wanneer u deze aanlevert. Dat is de reden waarom wij daarop niet alleen uw naam en adres vermelden, maar ook uw geboortedatum, verzekeringsmaatschappij en uw relatienummer vermelden. Wanneer u uw nota indient bij uw zorgverzekeraar raakt het vragen van hulp (de verrichting) bekend. De inhoud van de behandeling raakt niet bekend, in het kader van het beroepsgeheim wordt hier niet over gecommuniceerd met de vergoedende instantie.

• BOWENTHERAPEUT.NL is verplicht, voor de belastingdienst, de facturen 7 jaar te bewaren. Dit gebeurt in een afgesloten kast die alleen toegankelijk is voor uw therapeut.

• Normaal gesproken ontvangt u de factuur in PDF via de mail. Op verzoek kunt u deze ook uitgeprint na de behandeling of per post ontvangen. BOWENTHERAPEUT.NL staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan. 

5. Privacy in de correspondentie 

• E-mails over algemene zaken als datum, bevestiging of wijziging van een afspraak kunt u mailen naar pvh@bowentherapeut.nl Wanneer u persoonlijke gegevens naar het standaard mailadres van de praktijk stuurt, dan wordt uw mail met persoonlijke inhoud geprint en bewaard bij uw dossier.

 • Uw emailadres wordt ook gebruikt voor informatie omtrent de praktijk (denk aan mededelingen over vakantie, verandering in wet- en regelgeving, gezondheidsinformatie). Ook kan BOWENTHERAPEUT.NL u informeren over activiteiten. Denk hierbij aan informatie  passende bij de behandelingen zoals aangeboden door de praktijk. 

• BOWENTHERAPEUT.NL kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.

• Schriftelijke correspondentie via de post wordt in de brievenbus van Markiezenhof 26 ontvangen. 

6. Privacy in de wachtkamer 

•BOWENTHERAPEUT.NL kan niet inschatten of u tijdens een bezoek aan de praktijk in de  wachtkamer iemand tegenkomt die u kent. Die kans is normaal gesproken zeer klein omdat er ruim de tijd wordt genomen tussen de behandelsessies. Mocht u dit uit oogpunt van uw privacy vervelend vinden, dan kunt u dit aangeven. BOWENTHERAPEUT.NL zal dan zijn uiterste best doen uw afspraak in te plannen op een tijdstip waarop er geen andere bezoekers in de praktijk zijn. BOWENTHERAPEUT.NL kan daar echter geen enkele aansprakelijkheid voor nemen. 

7. Beveiliging digitale gegevens.

 • Beveiliging website: de site BOWENTHERAPEUT.NL is voorzien van een SSL certificaat. Met SSL worden vertrouwelijke gegevens versleuteld. Bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website zodat er een beveiligde verbinding is. 

  • BOWENTHERAPEUT.NL maakt gebruik van cookies. Zie voor details ons cookiebeleid.

• Alle apparatuur (computer, telefoon) is met degelijke wachtwoorden beveiligd.

• Er worden in deze praktijk geen digitale beeld- of geluidsopnamen gemaakt of opgeslagen. Niet door de therapeut, maar ook niet door de cliënt. Uitzonderingen zijn eventueel mogelijk, maar dienen schriftelijk vastgelegd te worden in een document met handtekening. Dit document wordt ingescand en opgeslagen in het cliëntendossier. 

• De digitaal opgeslagen factuurgegevens zijn beveiligd met een extra wachtwoord wat uitsluitend bekend is bij uw therapeut.

BOWENTHERAPEUT.NL gebruikt zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens om – zover als redelijkerwijs mogelijk is – te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met pvh@bowentherapeut.nl

Ede, versie april 2020